תקנון המירוץ 2018-02-12T12:11:27+00:00

תקנון

הקדמה

מועדון ריצות השטח Summit Running and Fitness מוציא לאור את מירוץ JMUT, מירוץ אולטרה בהרי יהודה אשר שנה שעברה התקיים במתכונת של אירוע חברתי והופך השנה באופן רשמי למירוץ בעל מדידת זמנים רשמית.

תקנון

 • המירוץ יתקיים ביום שישי 23.3.2018

 • הרישום לרצים למירוץ יפתח ב- 1.8.2017 . כאשר ירשמו 400 משתתפים תפסק ההרשמה באופן אוטומטי וללא הודעה מוקדמת.

 • מקום הכינוס הנו בחניון תחנת הרכבת הישנה – נחל שורק או בכל מקום שתודיע קבוצת Summit Running and Fitness.

 • לכל רץ יינתן מספר חזה.  כל הרצים ירוצו עם מספר החזה צמוד לחולצתם מקדימה ובאופן בולט לאורך כל המירוץ.

 • הזינוקים במירוץ לפי סוג המקצה שנרשם אליו המשתתף.

 • המירוץ יתקיים בין היתר ביערות קק"ל, בשמורות טבע, בשטחי ציבור ובשטחים של ישובים ובזמנים שונים (בשעות הלילה ולפנות בוקר), לפיכך נדרשת התנהגות נאותה ושמירה על שקט לאורך במסלול במיוחד בצמוד לשכונות מגורים.

 • יש לשמור על סדר וניקיון לאורך כל מסלול המירוץ ובכלל זאת לכבד את האנשים בצידי הדרך ו/או משתתפי המירוץ, רכוש הפרטי, רכוש הציבורי וכיו"ב.

 • יש לרוץ על פי שלטי ההכוונה שהוצבו על ידי מארגני המירוץ ו/או מי מטעמם ולהישמע להוראות מארגני המירוץ לכל אורכו ובמקומות שתינתן הכוונה על ידי פקחים שיוצבו מטעם מארגני המירוץ וכן בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות דיני התעבורה והבטיחות בדרכים.

 • יש לרוץ באופן זהיר ועל פי חוקי התנועה (לא תתקיים סגירת כבישים במירוץ) לאורך מסלול המירוץ ובאופן זהיר ומתחשב בתוואי השטח והתנאים הסביבתיים (חום, ראות, לחות, גשם וכיו"ב).

 • רץ שטעה בדרך יחזור למסלול שאותו עבר עד לנקודת השילוט האחרונה שפגש וימתין לרץ שיגיע ויכול להנחותו כיצד להמשיך.

 • קריאה לעזרה תעשה על ידי זה שנפגע בדרכים הבאות: באמצעות מכשיר טלפון נייד לטלפון שיוצמד למספר החזה או על ידי פנייה לרץ אחר שעובר במקום.

 • מארגני המירוץ יהיו רשאים לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או הפרס בכל עת בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 • בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון התחרות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המירוץ באופן כלשהו, מארגני המירוץ יהיו רשאים למנוע את השתתפותו במירוץ ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במירוץ בנסיבות דנן.

 • המשתתפים יצולמו על-ידי נציג מארגני המירוץ, והתמונות יפורסמו בהתאם לשיקול דעת מארגני המירוץ , לרבות באתר מארגני המירוץ , ולמשתתפי המירוץ לא תהא כל טענה בקשר לכך. בעצם הרישום למירוץ המשתתף מאשר קבלת חומר פרסומי מנותני החסויות למירוץ. המשתתף יוכל להסיר עצמו מכל רשימת דיוור בכל עת.

 • זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט ופרסומים שונים בכתב.

 • תקנון המירוץ כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 • הודעה בדבר שינוי תנאי המירוץ ו/או שינוי הוראות התקנון יפורסם על פי שיקול דעתם הבלעדי של מארגני המירוץ. פרסום השינוי באתר האירוע ובאתר מארגני המירוץ תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 • המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן בתנאי המירוץ, ותקנון זה, ו/או בשינויים שיערכו בהם. השתתפות המשתתף במירוץ מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה.

תנאי יסוד טרום השתתפות

זכאים להשתתף במירוץ אנשים פרטיים אשר עומדים בתנאים המצטברים כמפורט להלן:

 • מי שמלאו לו לפחות 18 שנה ביום המירוץ

 • מי שמילא וחתם על טופס ויתור ושחרור מאחריות והצהרת בריאות

 • מי ששילם את דמי הרישום במלואם

 • המשתתף עמד בכל הכללים הקבועים בתקנון.

 • למקצי Challenge, Adventure – המשתתף מצהיר כי הוא בעל ניסיון בריצות שטח והרים. מארגני האירוע שומרים לעצמם את הזכות להעביר למקצה Promise משתתפים אשר לא נמצאו מתאימים למקצים הארוכים יותר.

כל פרטי הרישום כאן

אחריות אישית

 • כל הרצים המצטרפים מודעים לכך שהאחראיות הבטיחותית והביטחונית היא עליהם בלבד. אף אחד מאנשי 'Summit – Running & Fitness' אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או רכוש, שיכול להיגרם במהלך הריצה, או עקב ביטול או שינויי, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, אובדן, גניבה או הוצאה שהיה על רץ/צה להוציא בגינם. בידי כל רץ/צה החובה לעשות בעצמו/ה ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, ובאחריותו/ה בלבד ובהתאם לחוק הספורט.

 • כל מי שנרשם לאירוע מתחייב כי עבר על הסעיפים הבאים ואישר אותם:

 • אני מבין/נה שריצה היא פעילות פיזית מאומצת, ובשל כך עלי להיות בריא ובעל(ת) כושר גופני מספק בכדי להשתתף באירוע. אני מבין/נה שבמסגרת האירוע ארוץ מרחקים ארוכים מאד, ויתכן שבתנאי מזג אוויר חם, קר ו/או גשום. למיטב ידיעתי, מצב בריאותי והכושר הגופני שלי הינם טובים, ואני נוטל(ת) על עצמי את מלוא האחריות להשתתפותי בריצה. אם מצב בריאותי , הם כאלה שיכולים להיות מושפעים לרעה מהשתתפותי בריצה, הרי שהתייעצתי עם רופאי האישי, והוא אישר את השתתפותי בריצה

 • אני מבין(נה) שמסלול הריצה עובר בתוואי שטח מאתגר ביותר שבריצה ארוץ על דרכים לא-סלולות, חלקן רצופות אבנים ומכשולים, חלקן מאד תלולות וגם בשבילי הליכה צרים. בכולם קיימים סיכונים רבים, ואני ער(ה) לאפשרות היפגעותי מאלה. אני גם ער(ה) שבריצה תיתכנה תאונות היכולות לגרום לפציעה קשה ואף למוות. אני משתתף(פת) בריצה על בסיס התנדבותי, מרצוני החופשי, תוך הכרה מלאה בסיכונים אלה, ונטילתם.

 • אני מסכים(ה) ליטול על עצמי את מלוא האחריות לכל הסיכונים הכרוכים בריצה ולא לבוא בשום טענה אל מי ממשתתפי הריצה האחרים או כל אדם שעזר או התנדב בהוצאה לפועל של האירוע וקיום הריצות. אני גם משחרר(ת) את כל הקשורים בארגון הריצות, בניהולם, במתן חסות לו, במתן סיוע רפואי במהלכו ובעלי כל קשר אחר לריצות, מאחריות כל שהיא לפגיעה בי או ברכושי בכל דרך שזו תקרה גם אם הייתה רשלנות או פזיזות מטעם כל אחד מהגורמים הנ"ל, תוך כדי הריצות או כתוצאה מהשתתפותי בריצות, ומוותר(ת) על כל זכות לתביעתי את גורמים אלה בשל פגיעה מפגיעות אלה. אני מבין ששחרור וויתור אלה חלים גם על יורשי ומייצגי באשר הם.

 • אני מצהיר(ה) כי בדקתי את המסלול, קראתי את תיאורי המסלול המצוינים באתר ואני יודע(ת) כי למרות העובדה כי המסלול יהיה מסומן ע"י גורמי ההפקה, אני אדע להתמצא ולנווט בו בעצמי ומודע(ת) לקשיים שיש בו. כמו כן יש ברשותי את כל ציוד המים והאוכל וכל פריט נוסף הנדרש לריצות , ולמרות שישנן עמדות סיוע והזנה איני מסתמך על שום עזרה חיצונית. כל הצרכים לריצה הם באחריותי המלאה.

 • ולסיום – אני מאשר/ת את האמור בסעיפים הנ"ל, בנוגע לפעילות זו של 'Summit – Running & Fitness' ובנוגע לכל פעילות אחרת של 'Summit – Running & Fitness'.  כמו כן אני מאשר/ת שאני מעל גיל 18, וכן שאם אביא מישהו בגיל קטן מ-18, הוא יהיה באחריותי בלבד כאמור בסעיפים הנ"ל.

ביטול השתתפות

 • דמי ביטול לרצים שנרשמו – 50 ש“ח
  – במקרה של ביטול יש להפנות את הבקשה כאן
  לא יהיה החזר ביטולים לאחר 1.3.2018

 • דמי שינוי מקצה – 19 ש"ח

  – במקרה של שינוי מקצה יש להפנות את הבקשה כאן