הצהרת בריאות וכתב שחרור מאחריות JMUT2018 2018-03-01T19:18:50+00:00

הצהרת בריאות, כתב שחרור מאחריות ותנאי השתתפות – מירוץ אולטרה מרתון JMUT2018

אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי למירוץ דרך אתר ההרשמה באינטרנט, כגון: תאריך לידה, מגדר, מספרי טלפון, פרטים רפואיים ועוד – הם נכונים ומדויקים.

אני החתום מטה מצהיר שעברתי בדיקות רפואיות ושהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית למירוץ אולטרה מרתון JMUT2018  והתאמנתי לקראת המירוץ כנדרש מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בידי רופא מוסמך. הנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את צוות המירוץ.

אני החתום מטה מצהיר כי ברור לי שההשתתפות במקצי המירוץ השונים הינה על אחריותו הבלעדית של הרץ המשתתף. בעצם הירשמו למירוץ, הצהיר והתחייב הנרשם כי הוא כשיר ובריא וכי אין כל מניעה רפואית אחרת להשתתפותו במירוץ, כי ידוע לו שלמארגני המירוץ ו/או למי מטעמם אין כל אחריות כלפיו בכל הנוגע לנזק ו/או פגיעה שיגרמו לו מכל מין וסוג שהוא כפועל יוצא מהשתתפותו במירוץ וכי אין לו והוא מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ או מי מטעמם בכל הנוגע והקשור לנזק ו/או פגיעה שיגרמו במידה וייגרמו.

אני החתום מטה מצהיר גם כי הנני משתתף במירוץ מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום כפיה או שידול מצד גורם כלשהו. אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר בתחרות קשה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי קשה ובסכנות שונות, שכוללות ריצה בכבישים ואזורים פתוחים, ריצה בלילה ותנאי חושך באזורים משתנים.

הריצה במירוץ תהא מותרת רק למי שמילא אחר כל התנאים המפורטים להלן ובמצטבר:

א. נרשם למירוץ ושמו ופרטיו מופיעים במועד המירוץ ברשימות המארגנים ומודדי הזמנים.

ב. הוא עונד שבב מדידת זמנים של המירוץ וכן מספר חזה של המירוץ שנתקבלו לידיו בהסתמך על הרשמה שביצע למירוץ ואשר נושאת את שמו ופרטיו. מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל לא יורשה לרוץ במקצי המירוץ והמארגנים יהיו רשאים למנוע ממנו לרוץ ולהורידו ממסלול הריצה. בכל מקרה, מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל יפסל ותוצאתו לא תימדד.

ג. ההרשמה למירוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.

ד. רץ שפרטי רישומו אינם נכונים עלול להיפסל ותוצאתו לא תחשב ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המארגנים.

הרצים מחויבים לחתום על הצהרת בריאות על מנת לקבל את ערכת המשתתף.

המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.

אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רץ שייגרר על ידי אדם אחר, רוכב אופניים או רכב אחר ייפסל.

קו הגמר יינעל בשעה שייקבע על ידי צוות מועדון SUMMIT Running & Fitenss. רצים שירוצו מעבר לזמן המקסימאלי שהוגדר מראש למירוץ, יתבקשו להפסיק את הריצה, להודיע לבעלי התפקידים כי הפסיקו ,ובמידת הצורך יתפנו לקו הסיום. צוותי המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתם ומארגני המרוץ אינם אחראים לשלומם של רצים שימשיכו לרוץ על דעת עצמם.מעבר לזמן שהוקצב.

ביטול/ שינוי המירוץ

ביטול המירוץ ו/או שינוי מתווה המירוץ ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, גשמים עזים, הצפות וכל כיוצא באלו לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום מירוץ חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.

בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום המירוץ ,ביטול המירוץ עקב מספר מועט של נרשמים, שריפה, דחיית/ביטול האירוע עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום המירוץ, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.

ביטוח, פינוי ואחריות

המארגנים אינם עורכים ביטוח לרצים ולמשתתפים במרוץ והמשתתף מודע ומבין כי לא קיים כיסוי ביטוחי לצוות מועדון SUMMIT Running & Fitenss בכל הנוגע לנזקים, מכל סוג שהם, הנגרמים כתוצאה ישירה או עקיפה מהשתתפות במירוץ. על כל רץ חלה האחריות לבטח את עצמו לרבות בביטוח בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח – 1988.

רץ ו/או משתתף שפונה באמצעות אמבולנס ישא בשיעור של 100% מעלות הפינוי וזאת בלא לגרוע ו/או למעט מהסדר הקיים לו עם קופת חולים או עם חברת ביטוח – ככל שקיים לו.

ככל שחלה על רץ ו/או משתתף לערוך בדיקות רפואיות בהתאם לקבוע בתקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ"ז – 1997 – עליו לעשות כן על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים.

אין אחריות למארגנים על כל אובדן, הפסד ו/או נזק שיגרמו לרכושו ולציודו של משתתף ו/או רץ וכל משתתף ו/או רץ אחראי באופן בלעדי לשמירה על רכושו ועל ציודו.

בעצם ההרשמה למירוץ כל משתתף מצהיר בזאת כי כל מארגני המירוץ והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא עימו למרוץ וכי הוא מוותר על כל תביעה,טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המירוץ או כל גוף אחר הקשור למירוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותו.

הצהרת בריאות

כל משתתף מתבקש לאשר הצהרת בריאות בנוסח המופיע באתר המירוץ, ומובהר כי לא תינתן ערכת ריצה ולא תותר השתתפות במירוץ ללא הצהרת בריאות מאושרת . * הכתוב מנוסח בלשון זכר אך מתייחס גם לנקבה

חלק א': שאלון רפואי

אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית וענה על כל שאלה בכנות באמצעות סימון התשובה המתאימה .

 • 2. האם אתה חש כאבים בחזה ?

  (אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)
 • 3. האם במהלך השנה החולפת

  (אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)
 • סמן לא אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר כולל – במהלך פעילות גופנית נמרצת(.
 • 4. האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים :

  (אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)
 • 5. האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר ?

  (אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)
 • (לפני גיל 55 אם מדובר בגבר ולפני גיל 65 אם זו אישה)
 • פרק ב: הנחיות

 • אם סימנת כן באחת מהשאלות שבחלק א' בטופס זה לצורך הרשמתך למירוץ עלייך להמציא להפקה - גם אישור רפואי מרופא לפיו הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך בהשתתפות במירוץ. צוות ההפקה יאפשר להשתתף במירוץ רק לאחר המצאת אישור רפואי שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתו. את האישור יש להגיש במעמד איסוף הערכה, כתנאי להשתתפות בפעילות . בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי השתתפות במירוץ . הוראות שליחה : את האישורים הנדרשים יש להעביר עד שבועיים טרם המירוץ . יש לסרוק או לצלם את האישור החתום ולשלוח למייל : Jmut.ultra.race@gmail.com

 • פרק ג': הצהרה

 • הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים והנני כשיר להשתתף במירוץ  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתעתד להשתתף במירוץ המהווה מאמץ גופני ניכר .  אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר לפעילות והתאמנתי כיאות לקראתו .  אני מבין כי השתתפותי, במידה ואיני מוכן גופנית כראוי, עלולה לסכן את בריאותי .  ידוע לי כי המועדון המארגן של המירוץ, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם המירוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו .  אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך לפעילות ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל את אישורו לביצוע המאמץ . אני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי וההצהרה בטופס זה ומילאתי אותו בעצמי. אני מצהיר/ה כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. אני מאשר/ת למועדון המארגן להשתמש בתצלומים שלי, לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה

 • לתשומת לבך : משתתף שלא העביר אישור רפואי חתום במועד , לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף ולא יוכל להשתתף במירוץ . משתתף שלא ביטל השתתפותו במועד ולא הציג אישור רפואי תקף, לא יקבל כל החזר . בברכת בריאות והצלחה במרוץ ! הצוות המארגן .